Uvjeti korištenja aplikacije

1. Uvodne odredbe

 

1.1 Ovim Općim uvjetima korištenja regulira se korištenje mobilne aplikacije Faro te usluga koje ta aplikaciji nudi. 

 

 • Pojmovi koji se koriste u ovim Općim uvjetima imaju sljedeće značenje:

 

Faro numerus je trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću koje pruža uslugu kojoj se pristupa instalacijom Faro aplikacije na mobilni uređaj korisnika. Registrirano je kod Trgovačkog suda u Zagrebu, OIB: 24510328387, MBS: 081395796 sa sjedištem u Adamovec, Črešnjevečka ulica 5.

 

Faro je aplikacija za upravljanje osobnim financijama koja omogućava korisnicima korištenje Faro mobilne aplikacije sa svim njenim značajkama kao i uslugama koje nudi. Aplikacija je namijenjena upotrebi putem mobilnih uređaja, koji koriste iOS i Android operativne sustave, a čiji je vlasnik i voditelj obrade osobnih podataka društvo Faro numerus.

 

Korisnik je svaka osoba koja koristi aplikaciju Faro i njene usluge.

 

Mobilni telefon – mobilni telefon na kojem postoji mogućnost instaliranja Faro aplikacije te čiji sustav udovoljava tehničkim preduvjetima za korištenje svih funkcionalnosti aplikacije.

 

Web platforma – je online platforma www.faroakademija.hr gdje svaki korisnik aplikacije može pristupiti dodatnim edukacijskim sadržajima i dodatnim uslugama.

 

Dashboard – je modul unutar Faro aplikacije u kojem Korisnik može vidjeti svoje podatke prikazane na grafički način, a posebno sljedeće: stanja svojih računa, pregled transakcija, pregled budžeta, pregled financijskih ciljeva

 

Računi – je modul unutar Faro aplikacije u kojem Korisnik unosi svoje račune.

 

Transakcije – je modul unutar Faro aplikacije u kojem Korisnik unosi svoje transakcije po računima. Transakcija je svaki trošak, prihod ili transfer (prijenos na drugi račun i / ili investicijski račun).

 

Budžet – je modul unutar Faro aplikacije u kojem Korisnik planira svoj mjesečni budžet i prati njegovo ispunjenje, te postavlja svoje financijske ciljeve.

 

Profil – je modul unutar aplikacije u kojem korisnik može vidjeti svoje podatke o pretplati, notifikacije, Izjavu o privatnosti, promijeniti valutu, zatražiti pomoć, prijaviti problem sa radom aplikacije te poslati svoje mišljenje o aplikaciji.

 

Aktivacijski podaci  su ime i prezime, adresa elektroničke pošte korisnika putem kojih korisnik aktivira Faro  aplikaciju i registrira se kao korisnik; te lozinka

 

2. Funkcionalnosti Faro mobilne aplikacije

 

Faro mobilna aplikacija korisniku omogućuje sljedeće usluge / module:

 

2.1. Računi je modul unutar Faro aplikacije u kojem Korisnik kreira svoje račune koje koristi. Prilikom kreiranja računa odabire vrstu računa (tekući, devizni, žiro, investicijski, štednja i / ili ostalo). Upisuje broj svog računa, odabire boju za koju želi da se korist za određeni račun, odabire financijsku instituciju sa popisa te upisuje početni iznos na svom računu. Taj iznos će se umanjivati odnosno povećavati ovisno o transakcijama koje će unositi u modulu Transakcije. Račun preko kojeg će pratiti potrošnju gotovine je automatski definiran. Korisnik je dužan samostalno i ručno upisivati svoje transakcije. Aplikacija ni na koji način nije povezana sa računima u vlasništvu korisnika te je korisnik dužan sam unijeti sve podatke koje smatra da mu omogućuju bolje upravljanje njegovim osobnim financijama.

 

 • Transakcije je modul unutar Faro aplikacije kroz koji korisnik prati svoje troškove i prihode.

Navedene transakcije se automatski evidentiraju sa modulom Računi i sa modulom Budžet. Aplikacija nije u mogućnosti samostalno izvoditi transakcije niti na bilo koji način zadirati u stvarne podatke na korisnikovim računima otvorenim u raznim financijskim institucijama.

 

 • Budžet je modul unutar Faro aplikacije unutar kojeg korisnik postavlja svoje financijske

ciljeve te kreira svoj mjesečni budžet. Ovaj modul je povezan sa modulom Računa i Transakcija te se sve transakcije evidentiraju unutar mjesečnog budžeta kako bi korisnik mogao pratiti svoje troškove i vidjeti statistiku svojih troškova.

 

 • Dashboard je modul unutar Faro aplikacije unutar kojeg korisnik vidi sažetak i pregled

svojih transakcija, financijskih ciljeva i budžeta.

 

3. Edukativna web platforma faroakademija.hr

 

3.1. Korisnik plaćanjem pretplate za mobilnu aplikaciju ostvaruje pravo pristupa edukativnoj platformi www.faroakademija.hr .

 

 • Nakon aktiviranja pretplate unutar aplikacije na svom mobilnom uređaju, Korisnik će unutar 24 sata dobiti pristupne podatke za web platformu www.faroakademija.hr.

 

 • Unutar web platforme Korisnik će moći pristupiti sljedećim sadržajima:

 

 • edukativnom programu Faro starter koji sadrži 7 unaprijed snimljenih video lekcija o upravljanju osobnim financijama

 

 • edukativnom programu #flertsnovcem koji sadrži 40 dnevnih zadataka. Zadaci se kreću otključavati svakog ponedjeljka. Ako je Korisnik kupio pretplatu unutar tjedna, prvi zadatak će mu se otključati prvi sljedeći ponedjeljak.

 

 • podcastu – dva puta mjesečno objavljuju su nove podcast epizode sa temama o financijskoj pismenosti i upravljanju financijama

 

 • Za sva eventualna pitanja vezana uz pristup i funkcioniranje edukativne platforme, Korisnik može uputiti e-mail na: [email protected] .
 • Korisnik ima pravo pristupa edukativnoj platformi sve dok ima aktivnu pretplatu za Faro aplikaciju.

 

 

4. Podaci koji se prikupljaju

 

4.1. Društvo Faro numerus prikuplja osobne podatke potrebne za rad i potpunu funkcionalnost Faro aplikacije.

 

 • Za aktivaciju aplikacije i registraciju korisnika nužni su sljedeći podaci: adresa elektroničke pošte, ime i prezime korisnika aplikacije i lozinka.

 

Podatke koji su potrebni za plaćanje pretplate za Faro aplikaciju prikupljaju Google i Apple, platforme na kojima je aplikacija smještena.

 

Prikupljene podatke Faro koristi radi:

 

–       aktivacije/reaktivacije Faro aplikacije;

–       stvaranje korisničkog profila ;

–       ispunjenja zakonskih obveza;

–       sigurnog korištenja Faro aplikacije, zaštićenog od zlouporaba;

–       pružanja pomoći pri korištenju Faro aplikacije;

–       stupanja u kontakt s korisnikom.

 

 • Sa svrhom poboljšanja Faro aplikacije prikupljat će se podaci o načinima korištenja aplikacije isključivo kao statistički podaci koji nisu povezani s točno određenim korisnikom. To su primjerice podaci o vremenu korištenja Faro aplikacije, podaci o mobilnom uređaju, operativnom sustavu i aplikaciji, podaci o korištenim funkcionalnostima aplikacije, ponašanju i trendovima, broju transakcija, pogreškama u korištenju, pogreškama u unosu transakcija i slično. Ti podaci služit će društvu Faro numerus za internu analizu, pomoć i podršku korisnicima, poboljšanje funkcionalnosti i korisničkog iskustva Faro aplikacije.

 

5. Čuvanje podataka

 

5.1. Faro je dužan određene podatke čuvati određeno vrijeme. 

 

5.2. Vrijeme čuvanja osobnih podataka određeno je zakonskim propisima.

 

5.3. Aktivacijski podaci čuvaju se dok je aplikacija aktivna. Korisnik može obrisati aktivacijske podatke ako odluči deaktivirati aplikaciju, odnosno ako odluči obrisati račun.

  

5.4. Neobvezne podatke korisnik može brisati i mijenjati prema svojoj volji.

 

6. Zaštita osobnih podataka

 

6.1. Informacije korisniku o obradi osobnih podataka prikupljenih korištenjem Faro mobilne aplikacije:

 

 • Voditelj obrade osobnih podataka: Faro numerus d.o.o., Črešnjevečka ulica 5, 10 363

Adamovec, OIB: 24510328387, [email protected]

 

 • Osobni podaci prikupljeni korištenjem Faro mobilne aplikacije obrađuju se samo u svrhu poboljšanja proizvoda, usluga, tehničkih rješenja i za marketinške i promotivne akcije.

 

 • U ovom odjeljku opisana su sva korisnička prava. U svakom trenutku svoje upite možete poslati putem elektroničke pošte na adresu [email protected]  u svrhu ostvarenja navedenih prava ili zahtjeva za više informacija o navedenim pravima.

 

 • Pravo na informiranje – u ovoj Izjavi o privatnosti, korisniku je omogućen uvid u prava i načine korištenja njegovih podataka te njihove obrade.

 

 • Pravo pristupa – korisnik ima pravo pristupiti svojim podacima. Svaki korisnik može se obratiti na [email protected] za pristup svojim osobnim podacima.

 

 • Pravo na ispravak – u slučaju da osobni podaci u sustavu Društva nisu ispravni ili su nepotpuni, korisnik ima pravo podnijeti zahtjev za ispravak uz dostavu točnih podataka.

 

 • Pravo na brisanje (“Pravo na zaborav”) – U slučaju da korisnik izrazi želju za brisanjem podataka za koje ne postoji zakonska obveza ili legitimni interes za čuvanje, isti može podnijeti zahtjev za brisanje tih podataka.

 

 • Pravo na ograničenje obrade – korisnik od Društva može zahtijevati prestanak obrade ili nastavka pohrane svojih podataka.

 

 • Pravo na prenosivost podataka – na zahtjev korisnika, Društvo može dostaviti kopiju korisnikovih osobnih podataka osobno ili drugom voditelju obrade kojeg korisnik imenuje, na siguran način u interoperabilnom formatu.

 

 • Pravo na prigovor – korisnik ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka čak i ako je ista zasnovana na legitimnom interesu, izravnom marketingu ili drugome.

 

 • Pravo na povlačenje privole – u slučaju davanja privole, korisnik može kontaktirati Društvo s izjavom o povlačenju privole za obradu i skladištenje podataka u slučaju čega će Društvo prestati s obradom odnosno ukloniti podatke za koje ne postoji zakonska obveza ili legitimni interes za čuvanjem.

 

 • Pravo na pritužbu nadzornom tijelu – ako korisnik smatra kako Društvo nije na adekvatan način riješio zahtjev, može se žaliti nadzornom dijelu država članica Europske Unije (za Hrvatsku je to AZOP).

 

 • Na sve prigovore, Društvo će odgovoriti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja prigovora, a u slučaju izrazito zahtjevnih prigovora, taj rok može se dodatno produljiti o čemu će korisnik biti pravovremeno obaviješten.

 

7. Obveze Korisnika

 

7.1. Korisnik je obvezan Faro mobilnu aplikaciju redovito ažurirati.

7.2. Korisnik je sam dužan čuvati lozinku za pristup uslugama koje zahtijevaju lozinku.

7.2. Korisnik je sam dužan definirati lozinku za korisničke usluge koje zahtijevaju lozinku.

7.3. U slučaju da korisnik zaboravi lozinku, isti može povratiti putem značajke „Zaboravljena lozinka“.

 

8. Naknada

 

8.1. Korisnik može besplatno isprobati značajke Faro aplikacije prvih 7 dana koliko traje „probni period“. Tijekom „probnog perioda“ Korisnik ima pravo pristupa isključivo Faro aplikaciji, ne i edukativnoj web platformi.

 

 • Nakon isteka „probnog perioda“ Korisnik može odabrati između dvije vrste pretplata: mjesečne i godišnje pretplate. Ukoliko Korisnik odluči ne odabrati ni jednu vrstu pretplate daljnje korištenje aplikacije će mu biti onemogućeno.

 

 • Naknada za mjesečnu pretplatu iznosi 79,99 kuna. Mjesečna pretplata obnavlja se automatski svakog mjeseca.

 

 • Naknada za godišnju pretplatu iznosi 799,90 kuna. Kupnjom godišnje pretplate Korisnik ostvaruje pravo na besplatno korištenje aplikacije 2 mjeseca.

 

 • Kupnjom pretplate na Faro aplikaciju Korisnik ostvaruje pravo pristupa edukativnoj platformi  www.faroakademija.hr .

 

 • Korisnik u svakom trenutku može otkazati pretplatu unutar Google play-a ili Apple store-a bez dodatnih troškova. Pretplata će završiti na kraju tekućeg razdobolja.

 

9. Izmjena politike

 

9.1. U Faro aplikaciji će se uvoditi izmjene, poboljšanja i nove mogućnosti. Ako zbog tih izmjena dođe do promjene u prikupljanja, čuvanju i obradi osobnih podataka korisnika, Faro će biti dužan izmijeniti i prilagoditi politiku privatnosti.

 

 • Ako se politika privatnosti promijeni o tome će Faro obavijestiti korisnike.

 

 • Zadnja inačica politike privatnosti bit će uvijek dostupna unutar Faro aplikacije.

 

 

10. Brisanje podataka

 

10.1.  Korisnik je ovlašten u svakom trenutku zatražiti brisanje podataka te ih u tom slučaju Faro više neće moći koristiti.

 

10.2. Ako korisnik zatraži brisanje podataka koji su nužni za korištenje Faro, daljnje korištenje

aplikacije bit će onemogućeno.

 

8.3.  Brisanje osobnih podataka može se zatražiti na sljedeće načine:

 

 • putem obrasca „Prijavi problem“ unutar Faro aplikacije;

 

 • adresom elektroničke pošte identificirajući se neophodnim korisničkim podacima (aktivacijski podaci, OIB i dr.); [email protected]

 

 • pisanim putem na adresu sjedišta u Adamovec, Črešnjevečka ulica 5

 

 

11. Sigurnost podataka

 

11.1. Faro brine da su mjere zaštite podataka u tehničkom i organizacijskom smislu uvijek primjerene kako niti jedna neovlaštena osoba ne bi mogla pregledati, mijenjati ili na drugi način neovlašteno koristiti osobne podatke korisnika.

 

11.2. Korisnik je dužan i sam voditi računa o zaštiti svojih osobnih podataka.

 

11.3. Korisnik je dužan voditi računa da su uneseni podaci točni te čuvati svoje lozinke i

pristupne podatke tajnima.

 

11.4. Faro neće dijeliti sa trećim stranama financijske podatke koji korisnik upisuje u Faro aplikaciju, te ih neće koristiti ni na koji način koji bi povrijedio korisnikovu privatnost.

 

12. Rješavanje spora

 

12.1. Faro i korisnik će eventualne nesuglasice riješiti sporazumom, u protivnom nadležan je sud u Zagrebu.